Η όλη διοργάνωση, κατάρτιση, εκπαίδευση και πρακτική άσκηση / εφαρμογή του Πρωτοκόλου Ωτοβελονισμού 5 Σημείων NADA, ήταν άρτια και πλήρης. Αξιοσημείωτη είναι επίσης και η αποτελεσματικότητα και αμεσότητα της προσέγγισης στην ομάδα-στόχο.